نویسندگان

چکیده

در این مقاله، فرایند پوشش دهی ورق گالوانیزه به صورت سه بعدی شبیه سازی و ضخامت پوشش فلز "روی" به روش عددی محاسبه می شود. مشکل عمومی روش پوشش دهی به صورت غوطه وری در حوضچه داغ، اضافه ضخامت پوشش در نزدیکی لبه های ورق است. در این شبیه سازی اثر نصب یک تجهیز استوانه ای شکل در لبه های خروجی جتها برای رفع مشکل اضافه ضخامت در نزدیکی لبه های ورق نیز بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که این تجهیز از برخورد دو جریان جت مقابل یکدیگر در ناحیه اتمام ورق و تضعیف نیروی موسوم به جت شویی در لبه ورق جلوگیری کرده و جریان نوسانی و سه بعدی در نزدیکی لبه ها را کاهش می دهد. علاوه بر شبیه سازی عددی، تجهیز استوانه ای به صورت تجربی نیز در خط تولید گالوانیزه مجتمع فولاد مبارکه نصب و مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج عددی و آزمایشگاهی برای جرم پوشش فلز "روی" ، حاکی از بهبود قابل توجه مشکل اضافه ضخامت پوشش لبه ها با استفاده از تجهیز استوانه ای است، هرچند نمی تواند مشکل را به طور کامل حل کند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی