نویسندگان

چکیده

تعیین دقیق وضعیت جریان در اطراف سازه‌های هیدرولیکی یکی از مسائل مورد بحث توسط محققان مختلف است. در این تحقیق تعیین وضعیت جریان در هنگام عبور از زیر دریچه با استفاده از روش بدون شبکه ممنتم هیدرودینامیک ذرات روان تراکم ناپذیر1 مورد مطالعه قرار گرفته است. اعمال روشهای مختلف تراکم ناپذیری سیال( دو روش تصویر2) و نحوه تقریب جمله فشار در معادلات پایستاری ممنتم در روش عددی، در این تحقیق مورد بحث و مقایسه قرار گرفته است. روش عددی مدلسازی سطح آزاد3VOF به منظور مقایسه با روش ISPH ، در حل جریان مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه روشهای مختلف اعمال تراکم ناپذیری سیال از نظر تحلیلی و عددی با در نظر گرفتن جمله‌های مناسب، نشان از شباهت این روشها با یکدیگر دارند. همچنین مقایسه عملکرد نحوه تقریب جمله فشار با استفاده از منحنیهای خطا نشان می‌دهد که این منحنیها از یک روند مشابه و آشوبناکی4 پیروی کرده و میزان خطا در آنها در محدوده قابل قبولی است.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی