نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از پدیده تحریک لایه مرزی سعی بر افزایش راندمان یک نمونه بخاری گازسوز دودکش دار شده است. مدل سه بعدی از یک نمونه بخاری با ظرفیت ٦٠٠٠ کیلوکالری در ساعت تولید و پس از شبکه بندی محیط حل، معادلات بقای جرم، مومنتوم، انرژی، گونه های شیمیایی و تابش در جریان آشفته با استفاده از روش حجمهای محدود حل شده و صحت آنها با استفاده از نتایج آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. تحریک لایه مرزی با استفاده از دو مانع با مقطع مثلث در مسیر جریان محصولات احتراق داخل تنوره انجام شده است و اثر وجود آنها با استفاده از شبیه سازی عددی و همچنین تولید مدل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در اثر جت سیال ایجاد شده بین موانع و جدار تنوره و نیز گردابه های پشت موانع، کل انتقال گرما از تنوره به محیط اطراف24/16 درصد و راندمان بخاری7/2 درصد نسبت به حالت بدون تحریک افزایش یافته است.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی