نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش ریلی ریتز و بر اساس تئوری کلاسیک ورق، کمانش گرمایی ورق های مستطیلی مرکب لایه لایه بر روی بستر الاستیک بدون قابلیت اعمال نیروی کشش (یک طرفه) بررسی شده است. تاثیر نسبت طول به عرض ورق، زاویه چیدمان رشته ها، شرایط مرزی، و نوع چینش لایه ها، با و بدون وجود بستر، بر روی میزان دمای بحرانی و شکل مود کمانش، مورد بررسی قرار گرفته است. کلیه بررسی هایی که در زمینه کمانش یک طرفه انجام گرفته، مختص به ورق تک لایه همسانگرد زیر اثر نیروهای درون سطح مکانیکی است. دستاوردهای بدست آمده با کارهایی که تاکنون انجام گرفته مقایسه شده و تطابق بسیار قابل قبولی در روش حل مشاهده شده و دقت و اعتبار روش مورد تأیید قرار گرفته است.

تحت نظارت وف ایرانی