نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، از رویکرد کلی مکانیک محیط پیوسته به منظور مدل سازی رفتار کمانش نانوصفحات استفاده می شود. در این راستا انواع تئوری های ساختاری شامل فرم کاهیده تئوری غیرمحلی ارینگن، تئوری گرادیان کرنش مرتبه دو، تئوری گرادیان ضمنی و تئوری زوج تنش در مدل سازی گرافن به کار گرفته می شوند. افزون بر روش گالرکین، که در اینجا به عنوان ابزار اصلی برای حل معادلات به کار رفته، از روش المان محدود و ناویر نیز به منظور مقایسه و اعتبارسنجی نتایج در موارد خاص استفاده می شود. تفاوت های نتایج اعمال تئوری های مختلف، بررسی و پیرامون قابلیت هر یک از تئوری های مذکور برای مدل سازی نانو-صفحه ها بحث می گردد. در بخش تحلیل عددی، تاثیر متغیرهای مختلفی شامل ضریب اندازه، ابعاد نانوصفحه و شرایط مرزی بر روی رفتار کمانش نانوصفحه مورد بررسی قرار می گیرد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی