نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر متقابل ترک ماتریسی، جدایی بین‏ لایه‏ ای و میدان تنش ناهمگن الیاف و رزین بر روی خواص مکانیکی شکست مود اول کامپوزیت‏ های لایه ‏ای در نمونه DCB بررسی شده است. به نظر می‏ رسد که مهمترین عامل اختلاف نرخ رهایی انرژی کرنشی بحرانی کامپوزیت‏ های چندجهته با تک‏ جهته، تفاوت در نوع مکانیزم خرابی و یا میدان تنش ناهمگن است. یکی از مهمترین مکانیزم‏ های خرابی در کامپوزیت‏ های چندجهته، ترک ماتریسی است. در این تحقیق جهت شبیه ‏سازی ترک ماتریسی و جدایی بین‏ لایه‏ ای از المان‏ های واسط چسبنده در فواصل مشخص استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‏دهد که شبیه‏ سازی توأم ترک ماتریسی موجب افزایش حدود 15 درصد و مدل‌سازی ناهمگن باعث افزایش حدود 26 درصد در نرخ رهایی انرژی کرنشی بحرانی مود اول می‏ شود.

تحت نظارت وف ایرانی