نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، ارتعاشات عرضی یک تیر کامپوزیت با در‌نظر گرفتن تعداد دلخواه جرم متمرکز بر‌روی آن، به‌صورت تحلیلی، مطالعه و ارزیابی شده است. از آنجایی که در تیرهای کامپوزیت ارتعاشات عرضی و پیچشی به‌یکدیگر وابسته می‌باشند، ارتعاشات پیچشی بر رفتار ارتعاشی عرضی اینگونه تیرها بسیار مؤثر است. در این تحقیق وجود جرم‌‌های متمرکز در تیر کامپوزیتی با چیدمان متعامد، به‌وسیله توابع دلتای دیراک مدل شده و روابط حاصل با در‌نظر گرفتن تعداد، موقعیت و اندازه جرم متمرکز بر‌روی تیر کامپوزیت توسعه داده شده است. بر این اساس معادله دینامیک تیر با استفاده از روش توابع پایه حل شده و توسط توابع پایه در حضور جرم متمرکز توسعه‌یافته است. پس از آن معادله فرکانسی و شکل مودها برای شرایط مرزی دو سر لولا و یکسر گیردار به‌‌دست آمده است. در پایان برای شرایط مرزی مختلف تأثیر مقدار، موقعیت و تعداد جرم بر‌روی فرکانس‌ها و مود‌شیپ‌ها مطالعه شده است و نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج دیگر محققان مقایسه و ارزیابی شده است.

تحت نظارت وف ایرانی