نویسندگان

چکیده

اولین روش برآورد خطا مبتنی بر بازیافت تنش در تحلیل ایزوژئومتریک مسئله‌های دو بعدی، بر پایه استفاده از خاصیت فوق همگرایی در نقاط گوسی، توسط حسنی و همکاران معرفی شد. در این مقاله به توسعه این روش در تحلیل ایزوژئومتریک مسئله‌های سه بعدی و بررسی تأثیر استفاده از این نقاط نمونه جهت بهبود حل و برآورد خطای آن پرداخته شده است. به‌منظور بررسی کارایی این نقاط بهینه تنش در برآورد خطای مسئله‌های سه بعدی به مدل‌سازی دو مثال نمونه دارای حل تحلیلی پرداخته شده است. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش، کارایی مناسب این نقاط بهینه تنش را در بهبود حل و برآورد خطای تحلیل سه بعدی مسئله‌ها به‌روش ایزوژئومتریک نشان می‌دهد.

تحت نظارت وف ایرانی