نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

چکیده

در این مقاله ارتعاش آزاد ورق دایره‌ای سوراخ‌دار تابعی هدفمند که با نانولوله‌های کربنی تقویت شده‌اند بررسی شده است. توزیع نانولوله‌های کربنی به‌صورت پیوسته و تغییرات تدریجی و هدفمند مواد در راستای ضخامت ورق، به‌صورت کسر حجمی است. با توجه به در‌نظر گرفتن تغییرات خطی و غیرخطی ضخامت ورق دایره‌ای در راستای شعاع و نیز با توجه به تابع درنظر گرفته ‌شده برای ضخامت، ضخامت ورق می‌تواند به‌صورت مقعر یا محدب باشد. همچنین معادلات حرکت ورق با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سه استخراج شده است. این معادلات یک‌سری معادلات دیفرانسیل درگیر شده هستند که با استفاده از بسط سری مثلثاتی توابع تغییر مکان‌ها، به‌طوری‌ که شرط تقارن محوری را برآورده کند، به معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل می‌شود که حل دقیق آنها بسیار مشکل است به‌همین دلیل از روش عددی تفاضل مربعات برای حل این معادلات استفاده‌ شده است. نتایج به‌دست ‌آمده با نتایج دیگر محققان مقایسه و مطابقت بسیار خوبی بین آنها مشاهده ‌شده است. در نهایت اثرات پارامترهای مختلف هندسی و همچنین درصد کسر حجمی مختلف از نانولوله‌ها برروی فرکانس‌های طبیعی بررسی‌ شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Free Vibration of Functionally Graded Variable Thickness Carbon Nanotube Annular Plates

نویسندگان [English]

  • M. H. Yas 1
  • M. Nejati 2
  • S. S. Jafari 3

1

2

3

چکیده [English]

In this paper, free vibration of carbon nanotube-reinforced functionally graded circular plates with hole has been
investigated. Distribution of carbon nanotubes are continuous and the gradual and graded changes of materials through the
plate thickness are considered as volume fraction. Considering the linear and non-linear variation of circular plates through the
radial direction and also considering the proposed function for the thickness, the plate thickness can be convex or concave.
Moreover, the motion equations of plate were obtained based on the third-order shear deformation theory. These equations are
coupled differential equations which can convert Ordinary Differential Equations (ODE) using the Trigonometric series
expansion of displacement fields such that they satisfy the axial symmetry condition. Solving the converted ODE equations is too
difficult. For this reason, the differential quadrature method is employed to solve these equations. The obtained results are
compared with the results reported by other researchers and an excellent agreement is observed between them. Finally, the effects
of different geometric parameters as well as different volume fracture of nanotubes on natural frequency have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functionally graded materials
  • carbon nanotube
  • Free vibration
  • Circular plates with hole
  • differential quadrature method
1. Rao, S. S., and Sunar, M., “Piezoelectricity and Its
Use in Disturbance Sensing and Control of Flexible
Structures: A Survey”, Applied Mechanics Reviews,
Vol. 47, pp. 113-123, 1994.
2. Zhong, Z., and Shang, E. T., “Three-Dimensional
Exact Analysis of a Simply Supported Functionally
Gradient Piezoelectric Plate”, International Journal
of Solids and Structures, Vol. 40, pp. 5335-5352,
2003.
3. Nie, G. J., and Zhong, Z., “Semi-Analytical Solution
for Three-Dimensional Vibration of Functionally
Graded Circular Plates”, Computer Methods in
Applied Mechanics and Engineering, Vol. 196, pp.
4901-4910, 2007.
4. Malekzadeh, P., “Three-Dimensional Free Vibration
Analysis of Thick Functionally Graded Plates on
Elastic Foundations”, Composite Structures, Vol. 89,
pp. 367-373, 2009.
5. Tornabene, F., “Free Vibration Analysis of
Functionally Graded Conical, Cylindrical Shell and
Annular Plate Structures with a Four-Parameter
Power-Law Distribution”, Computer Methods in
Applied Mechanics and Engineering, Vol. 198, pp.
2911-2935, 2009.
6. Fidelus, J. D., Wiesel, E., Gojny, F. H., Schulte, K.
and Wagner, H. D., “Thermo-Mechanical Properties
of Randomly Oriented Carbon/Epoxy
Nanocomposites”, Composites Part A: Applied
Science and Manufacturing, Vol. 36, pp. 1555-1561,
2005.
7. Song, Y. S. and Youn, J. R., “Modeling of Effective
Elastic Properties for Polymer Based Carbon
Nanotube Composites”, Polymer, Vol. 47, pp. 1741-
1748, 2006.
8. Han, Y. and Elliott, J., “Molecular Dynamics
Simulations of the Elastic Properties of
Polymer/Carbon Nanotube Composites”,
Computational Materials Science, Vol. 39, pp. 315-
323, 2007.
9. Liew, K. M., Lei, Z. X. and Zhang, L. W.,
“Mechanical Analysis of Functionally Graded
Carbon Nanotube Reinforced Composites: A
Review”, Composite Structures, Vol. 120, pp. 90-97,
2015.
10.Zhang, L. W., Lei, Z. X. and Liew, K. M., “Free
Vibration Analysis of Functionally Graded Carbon
Nanotube-Reinforced Composite Triangular Plates
Using the FSDT and Element-Free IMLS-Ritz
Method”, Composite Structures, Vol. 120, pp. 189-
199, 2015.
11.Lei, Z. X., Zhang, L. W. and Liew, K. M., “Vibration
Analysis of CNT-Reinforced Functionally Graded
Rotating Cylindrical Panels using the Element-Free
Kp-Ritz Method”, Composites Part B: Engineering,
Vol. 77, pp. 291-303, 2015.
12.Zhang, L. W., Lei, Z. X. and Liew, K. M., “Vibration
Characteristic of Moderately Thick Functionally
Graded Carbon Nanotube Reinforced Composite
Skew Plates”, Composite Structures, Vol. 122, pp.
172-183, 2015.
13.Moradi-Dastjerdi, R., Pourasghar, A., Foroutan, M.
and Bidram, M., “Vibration Analysis of Functionally
Graded Nanocomposite Cylinders Reinforced by
Wavy Carbon Nanotube Based on Mesh-Free
Method”, Journal of Composite Materials, Vol. 48,
pp. 1901-1913, 2014.
14.Shen, H. S. and Xiang, Y., “Nonlinear Response of
Nanotube-Reinforced Composite Cylindrical Panels
Subjected to Combined Loadings and Resting on
Elastic Foundations”, Composite Structures, Vol.
131, pp. 939-950, 2015.
15.Hedayati, H. and Sobhani Aragh, B., “Influence of
Graded Agglomerated CNTs on Vibration of CNTReinforced
Annular Sectorial Plates Resting on
Pasternak Foundation”, Applied Mathematics and
Computation, Vol. 218, pp. 8715-8735, 2012.
16.Wang, Z. X. and Shen, H. S., “Nonlinear Vibration
of Nanotube-Reinforced Composite Plates in
Thermal Environments”, Computational Materials
Science, Vol. 50, pp. 2319-2330, 2011.
17.Ke, L. L., Yang, J. and Kitipornchai, S., “Nonlinear
Free Vibration of Functionally Graded Carbon
Nanotube-Reinforced Composite Beams”, Composite
Structures, Vol. 92, pp. 676-683, 2010.
18.Heshmati, M. and Yas, M. H., “Dynamic Analysis of
Functionally Graded Multi-Walled Carbon
Nanotube-Polystyrene Nanocomposite Beams
Subjected to Multi-Moving Loads”, Materials &
Design, Vol. 49, pp. 894-904, 2013.
19.Omidi, M., Rokni D. T, H., Milani, A. S., Seethaler,
R. J. and Arasteh, R., “Prediction of the Mechanical
Characteristics of Multi-Walled Carbon
Nanotube/Epoxy Composites Using a New Form of
the Rule of Mixtures”, Carbon, Vol. 48, pp. 3218-
3228, 2010.
20.Andrews, R., Jacques, D., Minot, M. and Rantell, T.,
“Fabrication of Carbon Multiwall Nanotube/Polymer
Composites by Shear Mixing”, Macromolecular
Materials and Engineering, Vol. 287, pp. 395-403,
2002.
21.Najafizadeh, M. M. and Heydari, H. R., “An Exact
Solution for Buckling of Functionally Graded
Circular Plates Based on Higher order Shear
Deformation Plate Theory under Uniform Radial
Compression”, International Journal of Mechanical
Sciences, Vol. 50, pp. 603-612, 2008.
22.Bayat, M., Sahari, B. B., Saleem, M., Ali, A. and
Wong, S. V., “Thermoelastic Solution of a
Functionally Graded Variable Thickness Rotating
Disk with Bending Based on the First-Order Shear
Deformation Theory”, Thin-Walled Structures, Vol.
47, pp. 568-582, 2009.
23.Bellman, R. and Casti, J., “Differential Quadrature
and Long-Term Integration”, Journal of
Mathematical Analysis and Applications, Vol. 34, pp.
235-238, 1971.
24.Bert, C. W. and Malik, M., “Differential Quadrature
Method in Computational Mechanics: A Review”,
Applied Mechanics Reviews, Vol. 49, pp. 1-28, 1996.
25.Shu, C., Differential Quadrature and Its Application
in Engineering. Springer Science & Business Media,
2012.
26.Jodaei, A., Jalal, M. and Yas, M. H., “Free Vibration
Analysis of Functionally Graded Annular Plates by
State-space Based Differential Quadrature Method
and Comparative Modeling by ANN”, Composites
Part B: Engineering, Vol. 43, pp. 340-353, 2012.
27.Nie, G. and Zhong, Z., “Dynamic Analysis of Multi-
Directional Functionally Graded Annular Plates”,
Applied Mathematical Modelling, Vol. 34, pp. 608-
616, 2010.
28.Tahouneh, V. and Yas, M. H.,“3-D Free Vibration
Analysis of Thick Functionally Graded Annular
Sector Plates on Pasternak Elastic Foundation Via 2-D
Differential Quadrature Method”, Acta Mechanica,
Vol. 223, pp. 1879-1897, 2012.
29.Bisadi, H., Es'haghi, M., Rokni, H. and Ilkhani,
M.,“Benchmark Solution for Transverse Vibration of
Annular Reddy Plates”, International Journal of
Mechanical Sciences, Vol. 56, pp. 35-49, 2012.

تحت نظارت وف ایرانی