نویسنده

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

در این پژوهش، جریان جابه‌جایی آشفته نانوسیال آب و اکسید مس در یک کانال قائم به‌صورت عددی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. جهت مدل‌سازی جریان فاز سیال به‌صورت پیوسته درنظر گرفته می‌شود، در حالی که نانوذرات به‌صورت فاز گسسته در سیال پایه پخش شده‌اند. نحوه پخش نانوذرات اکسید مس در سیال پایه در شرایط جریانی مختلف مطالعه می‌شود تا مکانیزم‌های مؤثر بر توزیع نانوذرات در مقطع کانال مشخص شود. نتایج مبین این نکته است که در شرایط جریان جابه‌جایی آشفته و در ناحیه کاملاً توسعه یافته اثر پدیده ترموفورسیس بر حرکت براونی نانوذرات غلبه کرده و از این‌رو تجمع ذرات در نواحی مرکزی کانال بیشتر است. اما در ناحیه ورودی که لایه مرزی به‌طور کامل شکل نگرفته است، توزیع نانوذرات یکنواخت‌تر است. همچنین افزایش کسر حجمی نانوذرات به افزایش نوسانات سرعت آشفتگی در نواحی نزدیک به دیواره کمک کرده و این اثر متقابل موجب بهبود بیشتر انتقال حرارت در جریان آشفته نسبت به جریان آرام می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Particle Dispersion in Turbulent Mixed Convection of CuO-water Nanofluid

نویسنده [English]

  • F. Bazdidi Tehrani

چکیده [English]

In the present paper, turbulent convection of CuO-Water Nanofluid in a vertical channel is investigated numerically. In order to simulate the flow, the fluid is considered as a continuous phase while the discrete nanoparticles are dispersed through it. The dispersion of CuO nanoparticles in different flow conditions are studied in order to find the effective mechanisms of particles dispersion in the channel. The results show that in the fully developed turbulent convection flow, thermophoresis is more dominant than Brownian motion of nanoparticles and therefore the nanoparticles aggregation are more in the central areas of the channel. While in entrance region, where the boundary layer is not fully formed, the particles dispersion are more uniform. Also, an increase in the nanoparticles concentration will increase the turbulent velocity fluctuations in regions near the wall and this two-sided effect will cause improvement in turbulent flow thermal transmitance than the laminar flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanofluid
  • Turbulent convection
  • Dispersion of particles
1. Devendiran, D. K., and Amirtham, V. A., “A Review on Preparation, Characterization, Properties and Applications of Nanofluids, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 60, pp. 21-40, 2016.
2. Xuan, Y., and Li, Q., “Heat Transfer Enhancement of Nanofluids”, International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 21, No. 1, pp. 58-64, 2000.
3. Yu, W., and Xie, H., “A Review on Nanofluids: Preparation, Stability Mechanisms, and Applications”, Journal of Nanomaterials, Vol. 2012, No. 1, 2012.
4. Kim, H. J., Bang, I. C., and Onoe, J., “Characteristic Stability of Bare Au-Water Nanofluids Fabricated by Pulsed Laser Ablation in Liquids”, Optics and Lasers in Engineering, Vol. 47, No. 5, pp. 532-538, 2009.
5. Esfe, M. H., Saedodin, S., and Mahmoodi, M., “Experimental Studies on the Convective Heat Transfer Performance and Thermophysical Properties of MgO-Water Nanofluid under Turbulent Flow, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 52, pp. 68-78, 2014.
6. Sohel, M., Saidur, R., Sabri, M. F. M., Kamalisarvestani, M., Elias, M., and Ijam, A., “Investigating the Heat Transfer Performance and Thermophysical Properties of Nanofluids in a Circular Micro-Channel, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 42, pp. 75-81, 2013.
7. Anoop, K., Das, S. K., and Kabelac, S., “Experimental Convective Heat Transfer Studies in a Turbulent Flow Regime using Alumina-Water Nanofluids”, QScience Connect, pp. 39, 2014.
8. Mehrjou, B., Heris, S. Z., and Mohamadifard, K., “Experimental Study of CuO/Water Nanofluid Turbulent Convective Heat Transfer in Square Cross-Section Duct”, Experimental Heat Transfer, Vol. 28, No. 3, pp. 282-297, 2015.
9. Salman, B., Mohammed, H., and Kherbeet, A. S., “Numerical and Experimental Investigation of Heat Transfer Enhancement in a Microtube using Nanofluids”, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 59, pp. 88-100, 2014.
10. Namburu, P. K., Das, D. K., Tanguturi, K. M., and Vajjha, R. S., “Numerical Study of Turbulent Flow and Heat Transfer Characteristics of Nanofluids Considering Variable Properties”, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 48, No. 2, pp. 290-302, 2009.
11. Lotfi, R., Saboohi, Y., and Rashidi, A., “Numerical Study of Forced Convective Heat Transfer of Nanofluids: Comparison of Different Approaches”, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 37, No. 1, pp. 74-78, 2010.
12. Bianco, V., Chiacchio, F., Manca, O., and Nardini, S., “Numerical Investigation of Nanofluids Forced Convection in Circular Tubes”, Applied Thermal Engineering, Vol. 29, No. 17, pp. 3632-3642, 2009.
13. Bazdidi-Tehrani, F., Sedaghatnejad, M., Ekrami, N., and Vasefi, I., “Single Phase and Two Phase Analysis of Mixed Convection of Nanofluid Flow in Vertical Rectangular Duct under an Asymmetric Thermal Boundary Condition”, Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 13, 2015.
14. Epstein, P. S., “Zur Theorie Des Radiometers”, Zeitschrift Für Physik, Vol. 54, No. 7-8, pp. 537-563, 1929.
15. Li, A., and Ahmadi, G., “Dispersion and Deposition of Spherical Particles from Point Sources in a Turbulent Channel Flow”, Aerosol Science and Technology, Vol. 16, No. 4, pp. 209-226, 1992.
16. Ranz, W. E., and Marshall, W. R., “Evaporation from Drops, Part 1, Chemical Engineering Progress, Vol. 48, p. 7, 1952.
17. Bejan, A., Convection Heat Transfer, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.
18. Buongiorno, J., Hu, L.-W., Kim, S. J., Hannink, R., Truong, B., and Forrest, E., “Nanofluids for Enhanced Economics and Safety of Nuclear Reactors: an Evaluation of the Potential Features, Issues, and Research Gaps”, Nuclear Technology, Vol. 162, No. 1, pp. 80-91, 2008.
19. Menter, F. R., “Two-Equation Eddy-Viscosity Turbulence Models for Engineering Applications”, AIAA Journal, Vol. 32, No. 8, pp. 1598-1605, 1994.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی