نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران

چکیده

در مقاله حاضر با استفاده از روش‌های چندمقیاسی، معیاری برای پیش‌بینی شروع و رشد آسیب در کامپوزیت‌های لایه‌ای بافته شده صفحه‌ای جهت پیش‌بینی استحکام آنها ارائه شده است. بدین منظور با مدل‌سازی حجمک نماینده و با محاسبه تنش‌های میکروسکوپیک، آسیب در یارن‌ها و رزین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با بهره‌گیری از شرایط مرزی مناسب، تنش‌ها و کرنش‌های ماکروسکوپی حجمک نماینده برای به‌دست آوردن مؤلفه‌های ماتریس سفتی معادل محاسبه شده‌اند. با توسعه زیرروال‌های "UMAT" و "USDFLD" در نرم‌افزار آباکوس، حلقه‌های کامپوزیتی بافته شده شبیه‌سازی و ‌به‌صورت ‌پیش‌رونده استحکام نهایی آنها پیش‌بینی شده است. ‌به‌منظور اعتبار‌‌سنجی نتایج عددی، نمونه‌های حلقوی با استفاده از پارچه بافته شده شیشه به عرض پنج ‌‌سانتی‌متر و رزین اپوکسی متناسب با ابعاد استاندارد ASTM-D2290 ساخته شده و تحت آزمون کشش قرار گرفته‌اند. نتایج عددی و تجربی همخوانی خوب بین نتایج عددی و آزمایشگاهی صحت ‌‌مدل‌های عددی توسعه داده شده در این پژوهش را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strength Prediction of Woven Composite Rings using Progressive Damage Analysis

نویسندگان [English]

  • F. Taheri-Behrooz
  • H. khayyam Rayeni

چکیده [English]

In this paper A progressive damage model based on multi-scale modeling has been developed to predict the initiation and propagation of damage in plain weave fabrics. For this purpose, microscopic damage in yarns and resin is calculated by an RVE (Representative Volume Element) FE simulation. By applying suitable boundary conditions of RVE, macro-scale average stresses were derived to extract the components of the equivalent stiffness matrix. Finally, by developing UMAT and USDFLD subroutines in the ABAQUS commercial software, the strength of the woven composite rings is predicted numerically. In order to confirm the numerical predictions, composite rings using the woven glass tapes of 5 cm width and epoxy resin are fabricated according to ASTM D2290 and tested. A good correlation between experimental and numerical results could confirm the accuracy of the finite element simulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progressive damage
  • Woven fabrics
  • RVE
1. Ming Huang, Z., “The Mechanical Properties of Composites Reinforced with Woven and Braided Fabrics”, Composites Science and Technology, Vol. 60, pp. 479-498, 2000.
2. Naik, N. K., and Ganesh, V. K., “Prediction of On-axes Elastic Properties of Plain Weave Fabric Composites”, Composites Science and Technology, Vol. 45, No. 2, pp. 135-152, 1992.
3. Aitharaju V. R., and Averill, R. C., “Three-dimensional Properties of Woven-fabric Composites”, Composites Science and Technology, Vol. 59, No. 12, pp. 1901-1911, 1999.
4. Blackketter, D. M., Walrath, D. E., and Hansen, A. C., “Modeling Damage in a Plain Weave Fabric-Reinforced Composite Material”, Journal of Composites, Technology and Research, Vol. 15, p. 136, 1993.
5. Kollegal, M. G., and Sridharan, S., “Strength Prediction of Plain Woven Fabrics”, Journal of Composite Materials, Vol. 34, No. 3, pp. 240-257, 2000.
6. Carvelli, V., and Poggi, C., “A Homogenization Procedure for the Numerical Analysis of Woven Fabric Composites”, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol. 32, pp. 1425-1432, 2001.
7. Karkkainen R. L., and Sankar, B. V., “A Direct Micromechanics Method for Analysis of Failure Initiation of Plain Weave Textile Composites”, Composites Science and Technology, Vol. 66, pp. 137-150, 2006.
8. Aliabadi, M. H., Woven Composites. World Scientific, 2015.
9. Miot, S., Hochard, C., and Lahellec, N., “A Non-local Criterion for Modelling Unbalanced Woven Plylaminates with Stress Concentrations”, Composite Structures, Vol. 92, No. 7, pp. 1574-1580, 2010.
10. Wen, P. H., and Aliabadi, M. H., “Damage Mechanics Analysis of Plain Woven Fabric Composite Micromechanical Model for Mesh-free Simulations”, Journal of Composite Materials, Vol. 46, pp. 2239-2253, 2012.
11. Song, J., Wen, W., Cui, H., Zhang, H., and Xu, Y., “Finite Element Analysis of 2.5 D Woven Composites, Part II: Damage Behavior Simulation and Strength Prediction”, Applied Composite Materials, Vol. 23, pp. 45-69, 2016.
12. Hashin, Z., “Failure Criteria for Unidirectional Fiber Composites”, Journal of Applied Mechanics, Vol. 47, No. 2, pp. 329-334, 1980.
13. Shokrieh, M. M., “Progressive Fatigue Damage Modeling of Composite Materials”, Ph.D Thesis, McGill University, 1996.
14. Riva, E., and Nicoletto, G., “Modeling and Prediction of the Mechanical Properties of Woven Laminates by the Finite Element Method”, WIT Transactions on State-of-the-art in Science and Engineering, Vol. 21, pp. 105-125, 2005.
15. Scida, D., Aboura, Z., Benzeggagh, M. L., and Bocherens, E., “A Micromechanics Model for 3D Elasticity and Failure of Woven-fibre Composite Materials”, Composites Science and Technology, Vol. 59, No. 4, pp. 505-517, 1999.
16. Kothari V. K., and Gangal, M. K., “Assessment of Frictional Properties of Some Woven Fabrics”, Indian Journal of Fibre & Textile Research, Vol. 19, pp. 151-155, 1994.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی