نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

هدف این مقاله، مطالعه عددی مشخصه‌های انتقال حرارتی و جریان نانوسیالات درون میکروکانال استوانه‌ای با سطح مقطع‌های مستطیلی، مثلثی و دایره‌ای و همچنین مقایسه سیال پایه آب و دی‌اتیلن ‌گلایکول است. اندازه و شکل این مقطع‌ها تأثیر قابل‌توجهی روی عملکرد گرمایی  و هیدرولیکی مبدل حرارتی میکروکانال دارد. نانوسیالات استفاده ‌شده در این تحقیق شامل آب و دی‌اتیلن ‌گلایکول به‌‌عنوان سیال پایه و نانوذرات شامل  SiO2، Cu، Al2O3  و   CuO است.برای حل مسئله و استخراج داده‌های مورد نیاز یک شبیه‌سازی سه‌بعدی برای میکروکانال با استفاده از نرم‌افزار  ANSYS FLUENT 15.0   انجام شد و تأثیر شکل سطح مقطع جریان سیال و نوع نانو سیالات استفاده ‌شده، روی پارامترهای انتقال حرارت و جریان سیال بررسی شد. از نتایج به‌دست ‌آمده در این تحقیق، مشاهده می‌شود که با افزودن نانوذرات به سیال پایه میزان انتقال حرارت و افت فشار افزایش پیدا می‌کند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که کانال‌های مستطیلی بهترین عملکرد را در بین سه هندسه بررسی‌ شده دارا است و بدترین عملکرد مربوط به کانال‌های مثلثی است زیرا میزان ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی در کانال‌های مستطیلی و دایره‌ای به‌ترتیب 19/26 و 10/88 درصد بیشتر از کانال‌های مثلثی گزارش شده است و در پایان، سیال پایه دی‌اتیلن ‌گلایکول به‌جای آب در یک دبی یکسان استفاده شد و مشخص شد که عملکرد سیال پایه آب به‌مراتب بهتر از دی‌اتیلن ‌گلایکول است به این ترتیب که ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی برای سیال پایه آب در غلظت سه درصد نانوسیال  Al2O3  به‌میزان 80 درصد بیشتر از سیال پایه دی‌اتیلن گلایکول به‌دست آمد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Geometry and Type of Nanofluids on the Heat Transfer Inside the Microchannel using Computational Fluid Dynamics (CFD)

نویسندگان [English]

  • H. Bazai
  • A. Azari
  • M. Moshtagh

چکیده [English]

The purpose of this article is the numerical study of flow and heat transfer characteristics of Nanofluids inside a cylindrical microchannel with rectangular, triangular, and circular cross-sections. The size and shape of these sections have a significant impact on the thermal and hydraulic performance of the microchannel heat exchanger. The Nanofluids used in this work include water and De-Ethylene Glycol (DEG) as the base fluids and Al2O3, Cu, SiO2 and CuO as the nanoparticles. To solve the problem and extract the required data, a 3-D simulation was performed for the microchannel using ANSYS FLUENT 15.0 software and the effect of the cross-sectional shape of the fluid flow and the type of nanoparticles on the thermal transfer and fluid flow parameters was studied. From the obtained results, it can be observed that the addition of nanoparticles to the base fluid increases the heat transfer and pressure drop. The results also show that rectangular channels have the best performance among the three geometries examined as its heat transfer coefficient was 19.26% higher than the triangular cross section which had the worst performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat transfer
  • Pressure drop
  • Heat exchanger
  • microchannel
  • Nanofluids
  • modeling
1. Mohammed, H. A., Bhaskaran, G., Shuaib, N. H., and Saidur, R., “Heat Transfer and Fluid Flow Characteristics in Microchannels Heat Exchanger using Nanofluids: A Review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 15, No. 3, pp. 1502-1512, 2011.
2. Heyhat, M. M., Kowsary, F., Rashidi, A. M., Momenpour, M. H., and Amrollahi, A., “Experimental Investigation of Laminar Convective Heat Transfer and Pressure Drop of Water-Based Al2O3 Nanofluids in Fully Developed Flow Regime”, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 44, pp. 483-489, 2013.
3. Teamah, M. A., Dawood, M., Khairat, M., and Shehata, A., “Numerical and Experimental Investigation of Flow Structure and Behavior of Nanofluids Flow Impingement on Horizontal Flat Plate”, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 74, pp. 235-246, 2016.
4. Yarmand, H., Gharehkhani, S., Shirazi, S. F., Seyed Amiri, A., Alehashem, M. S., Dahari, M., and Kazi, S. N., “Experimental Investigation of Thermo-Physical Properties, Convective Heat Transfer and Pressure Drop of Functionalized Graphene Nanoplatelets Aqueous Nanofluid in a Square Heated Pipe”, Energy Conversion and Management, Vol. 114, pp. 38-49, 2016.
5. Asmaie, L., Haghshenasfard, M., Mehrabani-Zeinabad, A., and Nasr Esfahany, M., “Thermal Performance Analysis of Nanofluids in a Thermosyphon Heat Pipe using CFD Modeling”, Heat and Mass Transfer, Vol. 49, No. 5, pp. 667-678, 2013.
6. Rashmi, W., Ismail, A. F., Khalid, M., and Faridah, Y., “CFD Studies on Natural Convection Heat Transfer of Al2O3-Water Nanofluids”, Heat and Mass Transfer, Vol. 47, No. 10, pp. 1301-1310, 2011.
7. Ruan, B., Gao, X., and Meng, H., “Numerical Modeling of Turbulent Heat Transfer of a Nanofluid at Supercritical Pressure”, Applied Thermal Engineering, Vol. 113, pp. 994-1003, 2017.
8. García-Hernando, N., Acosta-Iborra, A., Ruiz-Rivas, U., and Izquierdo, M., “Experimental Investigation of Fluid Flow and Heat Transfer in a Single-phase Liquid Flow Micro-heat Exchanger”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 52, No. 23, pp. 5433-5446, 2009.
9. Yang, D., Wang, Y., Ding, G., Jin, Zh., Zhao, J., and Wang, G., “Numerical and Experimental Analysis of Cooling Performance of Single-Phase Array Microchannel Heat Sinks with Different Pin-Fin Configurations”, Applied Thermal Engineering, Vol. 112, pp. 1547-1556, 2017.
10. Wang, H., Chen, Zh., and Gao, J., “Influence of Geometric Parameters on Flow and Heat Transfer Performance of Micro-Channel Heat Sinks”, Applied Thermal Engineering, Vol. 107, pp. 870-879, 2016.
11. Hasan Mushtaq, I., Rageb, A. A., Yaghoubi, M., and Homayoni, H., “Influence of Channel Geometry on the Performance of a Counter Flow Microchannel Heat Exchanger”, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 48, No. 8, pp. 1607-1618, 2009.
12. Chen, Y., Zhang, Ch., Shi, M., and Wu, J., “Three-Dimensional Numerical Simulation of Heat and Fluid Flow in Noncircular Microchannel Heat Sinks”, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 36, No. 9, pp. 917-920, 2009.
13. Gunnasegaran, P., Mohammed, H. A., Shuaib, N. H., and Saidur, R., “The Effect of Geometrical Parameters on Heat Transfer Characteristics of Microchannels Heat Sink with Different Shapes”, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 37, No. 8, pp. 1078-1086, 2010.
14. Kumar, N., and Puranik, B. P., “Assessment of Single Phase Model of a Nanofluid for Numerical Prediction of Forced Convection Heat Transfer”, Journal of Nanofluids, Vol. 5, No. 1, pp. 94-100, 2016.
15. Alquaity, A. B. S., Al-Dini, S. A., Wang, E. N., and Yilbas, B. S., “Numerical Investigation of Liquid Flow with Phase Change Nanoparticles in Microchannels”, International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 38, pp. 159-167, 2012.
16. Sabbah Rami, F., Mohammad, M., and Al-Hallaj, S., “Micro-Channel Heat Sink with Slurry of Water with Micro-Encapsulated Phase Change Material: 3D-Numerical Study”, Applied Thermal Engineering, Vol. 29, No. 2, pp. 445-454, 2009.
17. Hasan Mushtaq, I., “Numerical Investigation of Counter Flow Microchannel Heat Exchanger with MEPCM Suspension”, Applied Thermal Engineering, Vol. 31, No. 6, pp. 1068-1075, 2011.
18. Azizi, Z., Alamdari, A., and Malayeri, M. R., “Convective Heat Transfer of Cu-Water Nanofluid in a Cylindrical Microchannel Heat Sink”, Energy Conversion and Management, Vol. 101, pp. 515-524, 2015.
19. Behroyan, I., Vanaki, Sh. M., Ganesan, P., and Saidur, R., “A Comprehensive Comparison of Various CFD Models for Convective Heat Transfer of Al2O3 Nanofluid Inside a Heated Tube”, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 70, pp. 27-37, 2016.
20. Niu, J., Fu, C., and Tan, W., “Slip-flow and Heat Transfer of a Non-Newtonian Nanofluid in a Microtube”, PloSone, Vol. 7, No. 5, pp. e37274, 2012.
21. Azari, A., and Derakhshandeh, M., “An Experimental Comparison of Convective Heat Transfer and Friction Factor of Al2O3 Nanofluids in a Tube with and Without Butterfly Tube Inserts”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Vol. 52, pp. 31-39, 2015.
22. Yu, W., and Choi, S. U. S., “The Role of Interfacial Layers in the Enhanced Thermal Conductivity of Nanofluids: A Renovated Maxwell Model”, Journal of Nanoparticle Research, Vol. 5, No. 1-2, pp. 167-171, 2003.

تحت نظارت وف ایرانی