نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

در این مقاله، ارتعاشات آزاد اتصال دو پوسته استوانه‌ای - مخروطی هیبریدی با در نظر گرفتن شرایط پیوستگی در اتصال دو پوسته بر اساس تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی پوسته مطالعه شده است. روابط اتصال دو پوسته با استفاده از اصل همیلتون استخراج شده و با استفاده از روش مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته برای شرایط مرزی مختلف حل شده است. همچنین پوسته‌های هیبریدی از لایه‌های کامپوزیت در هسته و دو لایه فلز آلومینیم در بالا و پایین تشکیل شده است که در این مقاله مواد کامپوزیت از جنس کربن – اپوکسی، شیشه – اپوکسی، آرامید - اپوکسی استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این مقاله با روش مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته با مطالعات قبلی مقایسه شده که تطابق بسیار خوبی بین نتایج وجود داشته است. همچنین اثرات زاویه راس مخروط، شرایط مرزی، کسر حجمی، مود جانبی، مواد کامپوزیت، تغییرات طول به شعاع پوسته و تغییرات ضخامت به شعاع پوسته بر روی فرکانس طبیعی بررسی شده است. نتایج نشان داده است که با افزایش زاویه راس مخروط فرکانس طبیعی بدون بعد سازه اتصال دو پوسته استوانه‌ای – مخروطی افزایش یافته است. همچنین با افزایش مقدار مود جانبی، فرکانس طبیعی بدون بعد سازه اتصال دو پوسته هیبریدی در ابتدا کاهش و سپس افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the Free Vibration of Joined Hybrid Cylindrical-Conical Shells with the Generalized Differential Quadrature Method

نویسندگان [English]

 • Mohammad Meskini
 • Ahmad Reza Ghasemi

چکیده [English]

In this research, the free vibration of the joint of two hybrid cylindrical-conical shells have been studied, considering the continuity conditions in the joint of the two shells, based on the first order shear deformation shell theory. The equations of the joint of two shells have been extracted using the Hamilton’s principle, and solved by applying the generalized differential quadrature method under different boundary conditions. Also, hybrid shells are composed of composite layers in the core and two layers of aluminum metal at the top and bottom of the shells. In this study, the Carbon- Epoxy, Glass- Epoxy and Aramid-Epoxy composite materials are used. The results obtained in this research are compared with previous studies, and there is a very good agreement between the results. Also, the effects of cone angle of the conical shell, boundary conditions, volume fraction, circumferential mode, composite materials, variation of length to shell radius and variation of thickness to shell radius, on the natural frequency have been investigated. The results have shown that, with the increase of the cone angle of the conical shell, the dimensionless natural frequency of the joint of two cylindrical- conical shells increased. Also, with increase of the circumferential mode, the non-dimensional frequency of the structure of two joined hybrid shells, first decreased and then increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conical shell
 • Hybrid
 • Free vibration
 • joint
 • GDQM
 1. Alibeigloo, A., “Static and Vibration Analysis of Axi-Symmetric Angle-Ply Laminated Cylindrical Shell Using State Space Differential Quadrature Method”, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 86, No. 11; pp. 738–747, 2009.
 2. Amabili, M., “Nonlinear Vibrations of Angle-Ply Laminated Circular Cylindrical Shells: Skewed Modes”, Composite Structures, Vol. 94, No.12, pp. 3697–3709, 2012.
 3. Li, Z.M., and Qiao, P., “Nonlinear Vibration Analysis of Geodesically-Stiffened Laminated Composite Cylindrical Shells in an Elastic Medium”, Composite Structures, Vol. 111, pp. 473–487, 2014.
 4. Lopatin, A.V., and Morozov, E.V., “Fundamental Frequency of the Laminated Composite Cylindrical Shell with Clamped Edges”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 92, pp. 35–43, 2015.
 5. Ghasemi, A.R., and Mohandes, M., “Free Vibration Analysis of Rotating Fiber-Metal Laminate Circular Cylindrical Shells”, Journal of Sandwich Structures & Materials, 2017, DOI: 1177/1099636217706 912.
 6. Mohandes, M., and Ghasemi, A.R., “A New Approach to Reinforce the Fiber of Nanocomposite Reinforced by CNTs to Analyze Free Vibration of Hybrid Laminated Cylindrical Shell Using Beam Modal Function Method”, European Journal of Mechanics- A/Solids, Vol. 73, pp. 224-234, 2019.
 7. Talebitooti, M., Ghayour, M.,, Ziaei-Rad, S., and Talebitooti, R., “Free Vibrations of Rotating Composite Conical Shells with Stringer and Ring Stiffeners”, Archive of Applied Mechanics, Vol. 80, p 201–215, 2010.
 8. Malekzadeh, P., and Heydarpour, Y., “Free Vibration Analysis of Rotating Functionally Graded Truncated Conical Shells”, Composite Structures, Vol. 97, pp. 176–188, 2013.
 9. Jin, G., Ma, X., Shi, S., Ye, T., and Liu, Z., “A Modified Fourier Series Solution for Vibration Analysis of Truncated Conical Shells with General Boundary Conditions”, Applied Acoustics, Vol. 85, pp. 82-96, 2014.
 10. Kamarian, S., Salim, M., Dimitri, R., and Tornabene, F., “Free Vibration Analysis of Conical Shells Reinforced with Agglomerated Carbon Nano Tubes”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 108-109, No. 1, pp. 157-165, 2016.
 11. Shakouri, M., and Kouchakzadeh, M.A., “Analytical Solution for Vibration of Generally Laminated Conical and Cylindrical Shells”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 131-132, pp. 414-425, 2017.
 12. Javed, S., “Free Vibration Characteristic of Laminated Conical Shells Based on Higher-Order Shear Deformation Theory”, Composite Structures, Vol. 204, pp. 80-87, 2018.
 13. Shakouri, M., “Free Vibration Analysis of Functionally Graded Rotating Conical Shells in Thermal Environment”, Composites Part B, Vol. 163, pp. 574–584, 2019.
 14. Maji, P., Rout, M., and  Karmakar, A., “Free Vibration Response of Carbon Nanotube Reinforced Pre Twisted Conical Shell under Thermal Environment, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers”, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 234, No. 3, 2020, Doi.org/10.1177/0954406219886.
 15. Ma, X.,  Jin,, Xiong, Y.,  and Liu, Z., “Free and Forced Vibration Analysis of Coupled Conical–Cylindrical Shells with Arbitrary Boundary Conditions”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 88, pp. 122-137, 2014.
 16. Chen, M  Xie, K  Jia, W  and Xu, “Free and Forced Vibration of Ring-Stiffened Conical–Cylindrical Shells with Arbitrary Boundary Conditions”, Ocean Engineering, Vol. 108, pp. 241-256. 2015.
 17. Sarkheil, S., and Foumani, M.S., “Free Vibrational Characteristics of Rotating Joined Cylindrical-Conical Shells:, Thin-Walled Structures, Vol. 107, p 657-670, 2016.
 18. Izadi, M.H., Hashemi, S.H., and Korayem, M.H., “Analytical and FEM Solutions for Free Vibration of Joined Cross-Ply Laminated Thick Conical Shells Using Shear Deformation Theory”, Archive of Applied Mechanics , Vol. 88, p 2231–2246, 2018.
 19. Bagheri, H., Kiani, Y., and Eslami, M.R., “Free Vibration of FGM Conical–Spherical Shells”, Thin-Walled Structures, 160, pp. 107387, 2021.
 20. Rezaiee-Pajand,  , SobhaniAmir, E., and Masoodi, R., “Semi-Analytical Vibrational Analysis of Functionally Graded Carbon Nanotubes Coupled Conical-Conical Shells”, Thin-Walled Structures, Vol. 159,  pp. 107272, 2021.
 21. Dung, D.V., and  Chan, D.Q., “Analytical Investigation on Mechanical Buckling of FGM Truncated Conical Shells Reinforced by Orthogonal Stiffeners Based on FSDT”, Composite Structures, Vol. 159,  p 827-841, 2017.
 22. Patel, B.P., Shukla, K.K., and Nath Y., “Thermal Post Buckling Analysis of Laminated Cross-Ply Truncated Circular Conical Shells”, Composite Structures, Vol. 71, p 101–114, 2005.
 23. Kouchakzadeh, M.A., and  Shakouri, M., “Free Vibration Analysis of Joined Cross-Ply Laminated Conical Shells”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 78,  p 118-125, 2014.
 24. Shu, C., “An Efficient Approach for Free Vibration Analysis of Conical Shells”, International Journal of Mechanical Sciences”, Vol. 38, p 935–949, 1996.
 25. Xu, C.S., Xia, Z.Q., and Chia, C.Y., “Non-Linear Theory and Vibration Analysis of Laminated Truncated, Thick, Conical Shells”, International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 31, pp. 139–154, 1996.

تحت نظارت وف ایرانی